Regulamin - Zespół Szkół w Roźwienicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZKOŁA > Gimnazjum > Samorząd

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESOŁU  SZKÓŁ  W ROŹWIENICYI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół.
2.    Rada Samorządu wybierana jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
3.    Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez Radę Samorządu, który jest zgodny ze Statutem Szkoły.

§ 2


1.    Funkcję opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej pełni nauczyciel
(lub nauczyciele) za jego zgodą.
2.    Samorząd wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole Rzecznika Praw Ucznia za jego zgodą.


§ 3


Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić, uchylić uchwałę lub inne postanowienia Rady  Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem oświatowym.II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 4


1.    Reprezentowanie ogółu uczniów.
2.    Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
3.    Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obronę jej praw.
4.    Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5.    Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
6.    Samodzielne rozwiązywanie własnych problemów oraz partnerska współpraca uczniów
z pozostałymi organami szkoły w realizacji określonych zadań.
7.    Rozwijanie, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, własnych zainteresowań.III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 5


1.    Samorząd uczestniczy w życiu szkoły szczególnie  poprzez :
-    pomoc w planowaniu i organizacji pracy szkoły,
-    organizowanie uroczystości, imprez szkolnych,
-    organizowanie pomocy koleżeńskiej,
-    wykonywanie prac społeczno ? użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,
-    organizowanie czasu wolnego uczniów,
-    promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
-    prowadzenie , strony internetowej i tablicy informacyjnej.
2.  Dba o dobre imię i honor szkoły oraz kultywuje i wzbogaca jej tradycje.
3.  Współpracuje z organami szkoły w celu osiągnięcia jak najlepszych  wyników w nauce i zachowaniu.
4. Czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków uczniów.
5. Współpracuje z instytucjami i  organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.


IV. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 6


1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
-    prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami,
-    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
-   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
-  prawo do dysponowania wypracowanymi funduszami w porozumieniu
z opiekunem SU,
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
-  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, za jago zgodą,
-  prawo wyboru rzecznika praw ucznia, za jego zgodą,
-  prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela, jeżeli zwróci się w tej sprawie dyrektor szkoły,
-  prawo do wyrażania opinii o uczniach kandydujących do nagród i wyróżnień,
-  prawo do wyrażania opinii o uczniu, który ma być skreślony z listy uczniów,
-  prawo do uczestniczenia w zebraniu rady pedagogicznej za zgodą dyrektora szkoły,V. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 7


1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,
- skarbnik,
- przewodniczący sekcji wynikającej z potrzeb szkoły,
- redaktorzy gazetki szkolnej.
2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
- zwołuje i prowadzi zebrania samorządu,
- kieruje i koordynuje pracę organów samorządu uczniowskiego oraz samorządów klasowych,
- reprezentuje samorząd przed radą pedagogiczną i radą rodziców.
3. Przewodniczącego we wszystkich jego działaniach, wynikających z jego funkcji, wspomaga zastępca przewodniczącego.
4. Sekretarz protokołuje zebrania i prowadzi dokumentację samorządu.
5. Sekcje samorządu realizują zadania, do których zostały powołane.
6. Redaktor czuwa nad całokształtem prac związanych z redagowaniem gazetki szkolnej.


VI. ZASADY  DZIAŁANIA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 8


1. Kadencja  samorządu trwa rok szkolny.
2. Rada samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
raz w miesiącu, na których:
-   planuje pracę,
-    podejmuje uchwały, wnosi  wnioski i wydaje opinie,
-    rozdziela zadania do realizacji,
-    omawia sprawy związane z bieżącą działalnością,
-    składa dyrektorowi sprawozdanie ze swojej działalności.

3.Członkowie samorządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach samorządu.
4. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
5. Uchwały, wnioski i opinie rady zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
6. Zebrania są protokołowane.
7. Samorząd jest dysponentem funduszy pochodzących z :
-    imprez, dyskotek, loterii fantowych,
-    darowizn przekazywanych od sponsorów,
-    zbiórki surowców wtórnych.
8. Samorząd prowadzi dokumentację finansową.
9. Zgromadzone fundusze przechowywane są w sejfie szkoły.VII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 9


1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu.
2. Doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
3. Odpowiada za prowadzenie dokumentacji i finansów.
4  Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej ma
"prawo veta"
w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli są:
-  sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem,
-    niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
-    niezgodne z prawami ucznia i dziecka.
6.  Jest ogniwem łączącym uczniów z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.


VIII. WYBORY DO RADY SAMORZĄDU

§ 10

.1. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

2. Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach , bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły  wyborach, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są ostatnim tygodniu czerwca.

4. Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów Klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok.

5. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje.

§ 11


1. Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń szkoły mający dobrą opinię u nauczycieli i uczniów.

2. Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków szkolnych.

3. Kandydaci do Samorządu powinni mieć ponad 50% poparcie swojej klasy.

4. Każda klasa typuje maksymalnie 3 kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego
i zgłasza ich wg zasad i w terminie wcześniej ogłoszonym.

4. Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu Uczniowskiego lub Statut Szkoły, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub nie biorą udziału w pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów.
IX. DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 12


1. Regulamin samorządu uchwalony w głosowaniu jawnym przez Radę Samorządu.
2. Plan pracy na dany rok szkolny.
3. Protokoły zebrań..
4. Sprawozdania z działalności.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego