Prawa i obowiązki ucznia - Zespół Szkół w Roźwienicy

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZKOŁA > Gimnazjum > Samorząd

Uczeń  ma  obowiązek:

1.    Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, odnoszących się do uczniów i całej

   społeczności szkolnej,

2.   Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3. Systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

4.   Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,

5.   Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły

6.   Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia,

7.     Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

8.  Szanować i chronić mienie szkoły,

9. Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,

10. Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz władz

    samorządu uczniowskiego,

11.  Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

12. Przeciwstawiać się przejawom nieodpowiedzialności, brutalności, wulgarności i wandalizmu,

13.   Szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,

14.  Przestrzegać zasad higieny, dbać o schludny wygląd osobisty,

15.  Uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające  z nieobecności.  Uczeń ma prawo do:

1.
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo realizację zasad zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka,

3. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

4. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów.

5.   sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

6.  pomocy w przypadku trudności w nauce,

7.  wyjaśnienia mu przez nauczyciela wątpliwości związanych z przyswajaną wiedzą i zdobywanymi umiejętnościami,

8.   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9.   dyskrecji w sprawach osobistych,

10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

11.  opieki wychowawczej i warunków pobytu  w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

12. korzystanie z pomocy materialnej  doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

13. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego